Wat moet de ideale leider kunnen?

De vaardigheden voor leidinggevenden hebben in de eerste plaats betrekking op de feitelijke taakuitvoering, in een cyclus van voorbereidings-, uitvoerings-, en evaluatieve vaardigheden. Deze drie worden ondersteund door sociale en communicatieve vaardigheden, die gericht zijn op de samenwerking met en tussen mensen.

In onze trainingsprogramma’s werken wij met voorbeelden uit de eigen werksituatie en trainen we met de deelnemers om op een praktische en realistische wijze hiermee om te gaan.

De trainingen zijn er op gericht dat de deelnemers na afloop in staat zijn hun eigen team en collega’s te coachen en begeleiden bij het hanteren en implementeren van de behandelde methodieken.

1) Voorbereidingsvaardigheden

Bepaal de te behalen doelstellingen; Stel je beleid en aanpak vast; maak (gedetailleerde) plannen en organiseer het werk. Zorg dat ieder weet wat zijn/haar rol is (duidelijke verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden).

2) Uitvoeringsvaardigheden

Creëer een atmosfeer voor het uitvoeren van de taak en onderlinge samenwerking; Bewaak tijdens het proces de inzet van personeel en materieel; Bewaak de afstemming van het doel op de behoefte en de capaciteiten van het personeel en materieel; Durf te improviseren waar nodig.

3) Evaluatieve vaardigheden

Stel achteraf (of tussentijds) de feiten vast; Meet en beoordeel de resultaten; Trek conclusies en stuur bij waar nodig.

4) Communicatieve vaardigheden

Communiceren; gesprekstechnieken; gespreksvormen

5) Sociale vaardigheden

Kunnen inleven in een ander persoon; tactisch optreden; assertief zijn; respect of gezag verkrijgen en behouden; mensen respectvol behandelen; omgaan met verschillen tussen mensen; creëren van betrokkenheid; omgaan met conflicten en emoties.

LCT wat moet een leider kunnen